Anunci d’informació pública d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. BOVETES.

Divendres, 26 d'abril de 2019 a les 00:00

S’està tramitant en aquest ajuntament l’expedient per a l’aprovació d’un projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable, consistent en la portada de subministrament
elèctric a la Finca Bovetes, de conformitat amb l’article 48 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.


De conformitat amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 23.3 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmet l’expedient
a informació pública mitjançant anunci al BOPB, i al tauler d’anuncis electrònic de la
Corporació, als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions durant el termini d’un mes,
comptat a partir de l’endemà de la publicació al BOPB.


Santa Maria d’Oló, 16 d’abril de 2019
L’alcalde,
Enric Güell Sabata

-Als enllaços laterals podeu trobar el projecte i l'annex-

Darrera actualització: 26.04.2019 | 09:15