Informació: bonificació IBI plaques solars

Dijous, 26 de gener de 2023 a les 00:00

Per a gaudir de la bonificació sobre l’Impost sobre Béns Immobles, referent a  instal·lacions solars tèrmiques i/o instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

 

 

Referent a instal·lacions solars tèrmiques:

 

a)                   Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació.

b)                   Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent.

c)                   Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats.

d)                   Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 

Referent a instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques):

 

a)                   Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.

b)                   Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).

c)                   Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

d)                   En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.

e)                   Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

 

Podeu consultar les ordenances municipals a https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399678&idens=825890004

 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 11:37