ANUNCI – Aprovació inicial del plànol de delimitació de les Urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys Forestals

Dimarts, 16 de gener de 2024 a les 00:00

ANUNCI

 

Aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals

 

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre de 2023, ha aprovat inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art.2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals, elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

 

De conformitat amb el que disposa l´esmentat acord i els articles 45 i 83 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es sotmet l´expedient a informació pública, pel termini d’un mes a comptar a partir del dia següent de la publicació d´aquest anunci al BOP de Barcelona, per tal que tota persona interessada pugui examinar l´expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients. Si no se’n presenten, l´acord d´aprovació inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord.

 

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Av. Manuel López, 1), de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores, i al web www.olo.cat

 

A Santa Maria d’Oló, 8 de gener de 2024

 

L’Alcalde,

Xavier Baraut Roca

ADJUNTA PODEU TROBAR LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

 

Darrera actualització: 16.01.2024 | 13:38