Aprovació de l’Avanç del POUM del terme municipal de Santa Maria d’Oló.

Dimarts, 18 d'abril de 2023 a les 00:00

Aprovació de l’Avanç del POUM del terme municipal de Santa Maria d’Oló.


El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló celebrat el dia 30 de març de 2023, va acordar
sotmetre a informació pública el document de l’Avanç del POUM del terme municipal de
Santa Maria d’Oló, a l’objecte que durant el termini de dos mesos a comptar del dia
següent a l’última publicació obligatòria, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i dos diaris d’àmplia informació
comarcal, per tal de què es puguin formular suggeriments alternatius.
Santa Maria d’Oló, a 4 d’abril de 2023


L’alcalde,
Xavier Baraut Roca

 

Podeu trobar els documents relacionats als enllaços laterals.

Darrera actualització: 06.07.2023 | 12:15

Documents

O.3 Sistemes generals__i urbanitzable_signed
3,8MB
1_SMO_Avanc_Memoria_A3_DR_signed
23,5MB
2_DIE_Sta_Maria_Olo_planols_03_2023_signed
20,4MB
I.1_Emmarcament_territorial_compressed_signed
13MB
I.2a_Topografic_signed
3,6MB
I.2b_Clinometric_signed
4,7MB
I.2c_Topografia_i_seccions_territorials.sol_urba_i_urbanitzable__full_1__signed
613,77KB
I.3_Pla_terr_de_les_comarques_centrals__2008__esp_oberts__assentaments_i_infr_compressed_signed
727,99KB
I.4_PDU_de_les_comarques_centrals__2006__estructura_dels_espais_lliures_compressed_signed
745,49KB
I.5_Pla_d_espais_d_interes_natural__PEIN_2010__compressed_signed
10,8MB
I.6a_PDU_de_la_reserva_del_sol_per_a_l_eix_transversal_ferroviari_compressed_signed
2,3MB
I.6b_Pla_director_urbanistic_de_la_reserva_de_sol_per_a_l_eix_transversal_ferroviari_signed
7,3MB
I.6c_Pla_director_urbanistic_de_la_reserva_de_sol_per_a_l_eix_transversal_ferroviari_signed
1,7MB
I.7a1_Normes_subsidiaries_de_planejament__1992__classificacio_del_sol.Nuclis_urbans_signed
3,2MB
I.7a2_Normes_subsidiaries_de_planejament__1992__classificacio_del_sol.Terme_municipal_signed
1,8MB
I.7d_Refos_del_planejament_urbanistic_vigent._Sol_no_urbanitzable_signed
6,9MB
I.7e1_NNSS_de_planejament__1992__qualificacions_urbanistiques.Sol_urba_i_urbanitzable_signed
2,2MB
I.7e2_NNSS_de_planejament__1992__qualificacions_urbanistiques._Sol_urba_i_urbanitzable_signed
9,7MB
I.7e3_NNSS_de_planejament__1992__i_planejament_derivat_Sol_urba_i_urbanitzable_signed
2,1MB
I.7f_Sistemes_d_equipaments_i_espais_lliures_existents_signed
4,4MB
I.8_Cataleg_de_masies_i_cases_rurals_en_sol_no_urbanitzable__2013__signed
3,7MB
I.9a_arees_de_prevencio_de_riscos_riscos_geologics_i_inundabilitat_signed
4,4MB
O.2__Sistemes_generals.Sol_no_urbanitzable_compressed_signed
12,9MB
O.2__Sistemes_generals.Sol_no_urbanitzable
12,8MB
O.4_Xarxa_viaria_actual_i_proposada_signed
1,5MB
O.5a Àmbits d'actuació proposats.Topogràfic_signed
1,8MB
O.5b Àmbits d'actuació proposats.Fotoplà
4,8MB
O.6 Àmbit A.La Rovirola polígon industria i camp de futbol (alternativa 2-1)
1,1MB
O.7 Àmbit B.Pla de la Sella polígon industrial i camp de futbol (alternativa 2-2)
1,4MB
O.8 Àmbit C. Pla de la Morena.Camp de futbol
1,4MB
O.9 Polígon industrial a la Rovirola i camp de futbol al pla de la Sella (alternativa 2-3)_signed
1,8MB
O.10 Polígon industrial al pla de la Sella i camp de futbol a la Rovirola (alternativa 2-4)
1,8MB
O.11 Polígon industrial a la Rovirola i camp de futbol al pla de la Morena (alternativa 2-5)
1,8MB
O.12 Polígon industrial al pla de la Sella i camp de futbol al pla de la Morena (alternativa 2-6)_signed
1,8MB
O.13_Sistemes_dequipaments_i_espais_lliures_signed
3,8MB
O.14a_Criteris_i_directrius_d_ordenacio_estructura_urbana_signed
908,11KB
O.14b_Criteris_i_directrius_d_ordenacio.xarxa_verda_i_itineraris_civics_signed
5,6MB
O.14c_Criteris_i_directrius_d_ordenacio__tipologies_urbanes_signed
2,7MB
O.15a_Criteris_i_directrius_d_ordenacio_estructura_territorial_signed
5,7MB
O.15b_Criteris_i_directrius_d_ordenacio_xarxa_verda_i_itineraris_signed
5,5MB