Exposició pública del Reglament de funcionament del Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

Dijous, 4 d’abril de 2024

 

 

Preàmbul

Com a mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional, l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló s’ha dotat d’un Sistema Intern d’Alertes que permet comunicar, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, alertes sobre accions o omissions que poden constituir infraccions en els termes que descriu aquest reglament.

Mitjançant aquest reglament es compleix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió.

El Sistema Intern d’Alertes es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals Interns a través dels quals les persones alertadores poden presentar comunicacions amb la garantia de confidencialitat de la seva identitat, per fomentar la comunicació Interna de la informació, que ha de permetre a la mateixa administració adoptar les mesures necessàries per fer front a les conductes que poden ser lesives per a l’interès públic.

La defensa de l’interès públic és un dels principis fonamentals que ha de regir l’actuació dels servidors públics. En aquest sentit, la creació del Sistema Intern d’Alertes contribueix a facilitar la comunicació de les actuacions que poden amenaçar l’interès públic. Permet, per una banda, esclarir els fets, reconduir les conductes impròpies i revisar les actuacions de l’Administració, i, per altra banda, evitar la normalització i la perpetuació de les conductes impròpies o de les infraccions que es puguin materialitzar. També permet sensibilitzar els servidors públics en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la seva col·laboració en la prevenció i detecció de conductes eventualment fraudulentes.

El Sistema Intern d’Alertes es configura com un mecanisme de detecció que permet a l’Ajuntament conèixer les accions o omissions contràries al dret, actuar per defensar l’interès públic, millorar la gestió pública, fer palès el compromís de l’organització i dels servidors públics amb la transparència, l’honestedat i la integritat, i, en últim terme, reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

D’acord amb aquests objectius, el Sistema Intern d’Alertes es configura com una política de foment de l’alerta i de protecció de l’informant que es basa en els principis i finalitats següents:

 1. El compromís institucional de l’Ajuntament amb la prevenció del frau, i amb l’observació dels estàndards més elevats en el compliment de la llei i dels principis ètics i normes de conducta que han de regir l’actuació dels servidors públics.
 2. Una tolerància zero amb les infraccions de la llei, el frau i la corrupció i una aposta a favor de la integritat, el foment i la millora del bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
 3. El foment d’una cultura organitzativa dissuasiva i preventiva que trenqui el silenci i la impunitat davant de conductes il·legals i impròpies, i també confiable perquè les persones que n’informin no tinguin por de represàlies. Per això, aquest sistema:
  1. Implementa una política favorable a la formulació d’alertes mitjançant accions de difusió i de comunicació del Sistema Intern d’Alertes.
  2. Valora el coneixement que tenen les persones relacionades professionalment amb l’Ajuntament sobre amenaces o perjudicis per a l’interès públic que sorgeixen en aquest context.
  3. Institueix els sistemes de gestió, l’assignació de responsabilitats i l’assignació de recursos per a l’efectivitat del canal Intern d’alertes i la protecció de les persones alertadores.
  4. Procura la rapidesa i l’efectivitat en el trasllat de les alertes als òrgans competents per iniciar els procediments sancionadors i de responsabilització que derivin de la comissió d’infraccions, i per introduir millors pràctiques que coadjuvin a la dissuasió, prevenció i mitigació d’infraccions.
  5. Garanteix la presumpció d’innocència a les persones a les quals s’atribueix la responsabilitat de la infracció i el retorn de les actuacions dutes a terme a la persona que n’ha alertat.
  6. Garanteix la confidencialitat i, si escau, l’anonimat de la persona que ha fet l’alerta.
  7. Assegura la traçabilitat i el rendiment de comptes de les actuacions.
  8. Garanteix mesures de protecció davant d’eventuals represàlies en el cas que les persones alertadores poguessin ser identificats, en coordinació amb altres organismes competents en la matèria, en particular amb l’Oficina Antifrau de Catalunya.

 

Per garantir el funcionament efectiu del sistema és imprescindible incorporar en la seva configuració mecanismes de protecció de les persones alertadores, per evitar que puguin sofrir represàlies com a conseqüència de la presentació de comunicacions. Els actes de represàlia contra les persones alertadores estan prohibits en els termes que defineix la Llei 2/2023, de 20 de febrer. L’Ajuntament ha d’adoptar, en el marc de les seves competències, les mesures de suport i de protecció necessàries per protegir els seus drets i interessos.

Poden acollir-se als mitjans de protecció de les persones alertadores que tinguin motius raonables per creure, en vista de les circumstàncies i de la informació de què disposen en el moment de l’alerta, que els fets que denuncien són certs. La protecció de les persones alertadores es manté en els casos en què es comuniqui informació inexacta sobre infraccions a conseqüència d’un error comès de bona fe. Per altra banda, es consideren fetes de mala fe i no gaudeixen de protecció les comunicacions malintencionades, frívoles o abusives dutes a terme per qui comuniqui deliberadament i conscientment informació incorrecta o enganyosa.

La creació del Sistema Intern d’Alertes respon a la voluntat de l’Ajuntament d’impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions, a l’empara dels sistemes d’integritat institucional.

En aquesta mateixa voluntat s’emmarquen també, entre altres, els codis ètics i els codis de conducta que defineixen els principis ètics i les normes de conducta que han de regir l’actuació dels servidors públics. En aquest sentit, les comunicacions que es presentin a través del canal Intern d’alertes de l’Ajuntament que tinguin per objecte informar sobre conductes que podrien constituir infraccions del codi ètic o del codi de conducta de l’Ajuntament han de rebre el tractament que disposa el codi.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat

Aquest reglament, que es dicta en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per objecte la creació i regulació del funcionament del Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.

El Sistema Intern d’Alertes està conformat per aquest reglament; la política o estratègia del sistema, definida en el preàmbul d’aquest reglament; el responsable del sistema, i el canal Intern d’alertes.

La creació del Sistema Intern d’Alertes té els objectius següents:

 • Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l’interès públic.
 • Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o persones alertadores.
 • Afavorir el compliment normatiu per part dels càrrecs electes, el personal al servei de l’Ajuntament i les persones i entitats que inclou l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició.
 • Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
 • Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d’integritat de les organitzacions.
 • Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.

Article 2. Règim jurídic

L’organització, l’ús i el funcionament del canal Intern d’alertes de l’Ajuntament es regeixen per aquest reglament, per la Llei 2/2023 i per la resta de normativa aplicable corresponent.

Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquest reglament, i d’acord amb l’article 5 de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, s’entén per:

 • Infracció: les accions o omissions que siguin il·lícites o que desvirtuïn l’objecte o la finalitat de la normativa inclosa dins l’àmbit material d’aquesta instrucció, i que estiguin relacionades amb els actes i àmbits d’actuació de l’ens local.
 • Informació (sobre infraccions): la informació, incloses les sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que s’hagin produït o que molt probablement poden produir-se en l’ens local en què treballa l’informant, o en una altra organització amb la qual l’informant estigui o hagi estat en contacte a conseqüència del seu treball, i sobre els intents d’ocultar aquestes infraccions.
 • Comunicació o alerta: la comunicació verbal o per escrit d’informació sobre infraccions.
 • Informant: una persona física que comunica o revela públicament informació sobre infraccions obtinguda en el context de les seves activitats laborals.
 • Persona afectada: persona física o jurídica a què es fa referència en la comunicació o revelació pública com la persona a qui s’atribueix la infracció o amb la qual s’associa la infracció.

Capítol II. Àmbit d’aplicació

Article 4. Àmbit objectiu

Les comunicacions presentades a través del canal Intern d’alertes s’han de referir a conductes dutes a terme en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i de les entitats que integren el seu sector públic.

Article 5. Àmbit subjectiu

Pot presentar comunicacions al canal Intern d’alertes qualsevol persona, a més dels servidors públics de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i de les entitats que integren el seu sector públic.

S’admeten informacions presentades per informants que no estiguin dins de l’àmbit subjectiu de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i que puguin constituir accions o omissions contràries al dret o als principis de bon govern.

S’ha de garantir la protecció dels informants i la seva indemnitat, i s’han d’articular les mesures de suport i les mesures de protecció davant de represàlies en el marc de les competències de l’Ajuntament. Queda fora de l’àmbit de protecció de la Llei 2/2023 l’informant que no hagi obtingut la informació en un context laboral o professional relacionat amb l’Ajuntament.

Article 6. Àmbit material

S’admeten informacions incloses dintre de l’àmbit material de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i d’altres que puguin constituir accions o omissions contràries al dret o als principis de bon govern. En aquest cas, s’ha de garantir la indemnitat de l’informant, però aquesta indemnitat i la seva comunicació estan fora de l’àmbit de protecció de la Llei 2/2023.

Els informants que comuniquin infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball s’entenen inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament, sens perjudici de la protecció que estableix la normativa sectorial.

Les comunicacions relatives a qüestions que no es trobin incloses en l’àmbit d’aplicació material de la llei que descriuen aquest apartat i l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, queden fora de l’àmbit de protecció de la llei. S’ha de posar en coneixement de l’informant aquest aspecte, i informar-lo dels mitjans disponibles per satisfer els seus suggeriments, peticions, sol·licituds o queixes.

Un exemple d’ampliació de l’àmbit material de la Llei 2/23 es pot trobar en l’Acord de Govern 160/2023, de 25 de juliol, pel qual s'estableix el Sistema Intern d’Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III. Sistema Intern d’Alertes

Article 7. Registre de les comunicacions

El Sistema Intern d’Alertes ha d’incorporar un registre de totes les comunicacions presentades, a les quals s’ha d’assignar un codi d’identificació propi.

En el registre del Sistema Intern d’Alertes s’hi ha de fer constar, respecte de cada comunicació, les informacions rebudes i les investigacions Internes que en derivin, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat de la llei.

El registre del Sistema Intern d’Alertes no és públic, i únicament a petició raonada de l’autoritat judicial competent, mitjançant una interlocutòria, i en el marc d’un procediment judicial o sota la tutela de l’autoritat judicial, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades de caràcter personal que conté el registre de comunicacions es conserven durant el període necessari i proporcionat per complir la seva finalitat i, en tot cas, durant el període que estableix la normativa aplicable.

Article 8. Responsable del Sistema Intern d’Alertes

Correspon a l’òrgan competent de l’Ajuntament la designació, destitució i cessament del responsable del Sistema Intern d’Alertes, amb ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat, concurrència i transparència i mitjançant qualsevol dels mecanismes d’accés o provisió que estableix la normativa de funció pública.

El responsable del sistema ha d’actuar amb independència funcional en l’exercici de les funcions que té atribuïdes d’acord amb aquest reglament, sense que es pugui sotmetre a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació. El desenvolupament d’aquesta actuació no pot justificar-ne el cessament quan actuï en compliment de la Llei 2/2023 i d’aquest reglament, i no vulneri la normativa aplicable.

El responsable del sistema pot ser un òrgan unipersonal o col·legiat. En el darrer cas, s’han de delegar en un dels membres de l’òrgan les facultats de gestió del Sistema Intern d’Alertes i de tramitació dels expedients d’investigació.

Les persones que integren l’òrgan responsable del sistema no poden tenir la condició de càrrecs electes o personal eventual de l’ens local.

S’ha de notificar a l’autoritat independent de protecció de l’informant a Catalunya el nomenament i la destitució o el cessament de la persona física individualment designada, i també de les persones que integren l’òrgan col·legiat, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.

Correspon al responsable del sistema la gestió de les comunicacions relatives als fets o conductes susceptibles de constituir una infracció en els termes que descriuen aquest reglament i la normativa aplicable.

El responsable del sistema i totes les persones que tinguin assignades tasques relatives a la gestió de les comunicacions rebudes al Sistema Intern d’Alertes tenen el deure de secret sobre totes les informacions i tramitacions que es duguin a terme. El secret s’ha de mantenir en tot moment i també un cop hagin cessat en les seves funcions. Vulnerar-lo constitueix una infracció disciplinària d’acord amb la normativa en vigor.

Article 9. Funcions del responsable del Sistema Intern d’Alertes

Aquestes són les funcions del responsable del Sistema Intern d’Alertes:

 1. Rebre i gestionar de manera diligent les informacions i comunicacions presentades al Sistema Intern d’Alertes.
 2. Gestionar el registre del Sistema Intern d’Alertes.
 3. Dur a terme les comunicacions amb els informants a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.
 4. Avaluar la versemblança dels fets exposats en les informacions presentades i determinar si s’admet la comunicació corresponent.
 5. Acomplir les tasques de comprovació dels fets susceptibles de constituir una infracció.
 6. Sol·licitar, si fos necessari, la col·laboració dels departaments, òrgans i unitats corresponents, i inclús sol·licitar assessorament extern si correspon, per valorar adequadament els fets exposats en la comunicació, garantint en tot cas la confidencialitat de la informació comunicada.
 7. Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació, i les recomanacions d’actuació o d’arxiu de la comunicació corresponent.
 8. Garantir la confidencialitat o l’anonimat de les persones que presentin comunicacions a través del Sistema Intern d’Alertes.
 9. Protegir els drets de les persones alertadores per tal que no es puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació amb la creença de la veracitat de la informació que transmet. Per contra, no gaudeixen de protecció les persones que presenten informació incorrecta o enganyosa de manera deliberada i conscient.
 10. Articular les mesures de suport i de protecció davant de represàlies dels informants, testimonis i tercers que participin directament o indirectament en la comunicació.
 11. Vetllar pels drets de les persones afectades, preservar-ne la identitat i garantir la confidencialitat dels fets i dades comunicats en els termes que estableix la normativa aplicable.
 12. Assumir la gestió operativa del registre de tractament de dades de caràcter personal creat a aquest efecte.

Les funcions del responsable del Sistema Intern d’Alertes s’entenen sens perjudici de les funcions que corresponguin a la resta d’òrgans de control de l’ajuntament.

Article 10. Canal Intern d’alertes

El Sistema Intern d’Alertes incorpora un canal Intern telemàtic que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i als ens integrants del seu sector públic que constitueixin les infraccions que disposa l’àmbit material aplicable d’aquest reglament.

Tots els canals Interns de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló aptes per rebre informacions el contingut de les quals quedi dintre de l’àmbit de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició s’integren en el Sistema Intern d’Alertes constituït d’acord amb aquest reglament.

L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló es reserva la facultat de gestionar els canals Interns d’alertes a través d’un tercer extern, acreditant prèviament que no es disposa de mitjans propis suficients per prestar el servei, en els termes que estableix l’art. 116.4.f de la Llei de contractes del sector públic. A aquest efecte, es considera “gestió” únicament el procediment de recepció de les comunicacions sobre infraccions, i, en tot cas, té un caràcter exclusivament instrumental.

Article 11. Mitjans compartits

Les entitats vinculades a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló o que en depenen poden compartir amb l’Ajuntament el Sistema Intern d’Alertes i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions en els termes que estableix la Llei 2/2023.

Article 12. Confidencialitat i anonimat

El Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant, de qualsevol tercer mencionat en la comunicació i de la persona afectada.

S’articularan els mitjans tècnics perquè els informants puguin presentar les comunicacions de manera anònima.

Capítol IV. Procediment de tramitació de les comunicacions

Article 13. Requisits i forma de presentació de les comunicacions

Les comunicacions s’han de presentar, preferentment de manera telemàtica, en format electrònic al canal Intern d’alertes habilitat a aquest efecte.

També s’admet la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, o d’ambdues maneres, en els termes següents:

 1. Per escrit, adreçant-se al responsable del sistema, mitjançant correu postal, correu electrònic o el registre general de l’Ajuntament, entre altres.
 2. Verbalment, per via telefònica o mitjançant el sistema de missatgeria de veu.
 3. Mitjançant una reunió presencial, a sol·licitud de l’informant.

En el cas de les comunicacions presentades verbalment o mitjançant una reunió presencial, es documenta la informació, amb el consentiment previ de l’informant. Això es pot fer d’aquestes dues maneres:

 1. Es grava la conversa en un format segur, durador i accessible.
 2. El responsable del sistema fa una transcripció completa i exacta de la conversa. En aquest cas, es dona l’oportunitat a l’informant de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció mitjançant la seva signatura.

Les comunicacions s’incorporen al Sistema Intern d’Alertes per registrar-les en els termes que disposa aquest reglament.

Article 14. Contingut de les comunicacions

Les comunicacions han de descriure els fets i les circumstàncies amb prou detall per facilitar la identificació de l’acció o omissió infractora i de les persones presumptament responsables. Així mateix, han d’incorporar indicis objectius que n’avalin el contingut. No es pot iniciar cap investigació a partir de simples opinions. Es pot incorporar en la comunicació qualsevol documentació o element que aporti indicis objectius sobre les conductes comunicades.

Les comunicacions no comporten en cap cas la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici d’accions o reclamacions a les quals tinguin dret les persones que les formulen, i, per tant, no tenen un efecte suspensiu respecte dels terminis legals establerts a aquest efecte.

La presentació de comunicacions al canal Intern d’alertes no té l’efecte de presentació al registre general de l’Ajuntament.

Article 15. Comunicació amb l’informant

La comunicació amb l’informant es du a terme preferentment mitjançant el canal Intern telemàtic d’alertes de l’Ajuntament.

En presentar la comunicació, l’informant pot indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l’efecte de rebre les notificacions, o bé renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació de les actuacions que du a terme el responsable del sistema.

Article 16. Recepció de les comunicacions

Les comunicacions rebudes es registren en el Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

S’acredita la rebuda de la comunicació a l’informant en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la recepció, excepte que amb aquest tràmit es pugui posar en risc la confidencialitat de la informació o la identitat de l’informant.

Les comunicacions que es rebin per un mitjà diferent dels habilitats en el Sistema Intern d’Alertes es remeten sense dilació al responsable del sistema. Els servidors públics que tinguin accés a aquestes comunicacions tenen un deure de secret respecte de les informacions que contenen les comunicacions i un deure de confidencialitat respecte de la identitat dels informants, de les persones afectades i dels tercers que menciona la informació.

Article 17. Admissió de les comunicacions

Un cop rebuda la comunicació, el responsable del sistema du a terme una anàlisi preliminar dels fets comunicats a l’efecte de determinar si es troben inclosos en els àmbits d’aplicació objectiu, material i subjectiu que defineix aquest reglament.

Feta aquesta anàlisi, es resol:

 • Admetre a tràmit la comunicació.
 • Inadmetre la comunicació, en els casos següents:
  • Quan els fets comunicats siguin notòriament falsos, estiguin mancats de fonament de manera manifesta, o exposin arguments fonamentats únicament en opinions.
  • Quan els fets comunicats no constitueixin una infracció de l’ordenament jurídic en els termes que defineix l’àmbit d’aplicació material de la Llei 2/2023 i d’aquest reglament.
  • Quan els fets comunicats no aportin informació nova en relació amb comunicacions prèvies sobre les quals s’hagi conclòs el procediment corresponent.
 • Remetre la informació a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius d’un delicte, i a la Fiscalia Europea quan puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea.
 • Remetre la comunicació a l’autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per tramitar-la.

S’ha de comunicar a l’informant l’admissió o inadmissió de la comunicació. Es pot acumular en la mateixa comunicació a l’informant l’acusament de recepció i la comunicació de l’admissió o inadmissió de la comunicació presentada, i la remissió a les autoritats o òrgans competents.

L’Ajuntament ha d’establir un procediment Intern de derivació de les comunicacions que no es trobin incloses en l’àmbit d’aplicació material que descriuen aquest reglament i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, referides en l’article 6. En tot cas, aquest procediment ha de fixar el següent:

 1. Posar en coneixement de l’informant que la comunicació resta fora de l’àmbit de protecció de la Llei 2/2023.
 2. Demanar autorització a l’informant per traslladar la comunicació al servei competent de l’Ajuntament.
 3. Demanar autorització a l’informant per informar el servei competent de la seva identitat i les dades de contacte a l’efecte de resoldre la situació de què s’ha informat o que s’ha comunicat.
 4. Indicar a l’informant on pot plantejar les seves comunicacions.

Article 18. Comprovació dels fets

Un cop admesa la comunicació, l’òrgan gestor de les comunicacions comprova els fets que són objecte de la comunicació mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents.

En els supòsits en què es constati que els fets comunicats poden constituir infraccions administratives o il·lícits penals, s’han de suspendre totes les actuacions i remetre la informació als òrgans o autoritats competents, deixant-ne constància en el registre i vetllant perquè no prescriguin les infraccions.

Les actuacions de comprovació s’han de dur a terme d’acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva, i amb ple respecte a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades.

Es pot mantenir la comunicació amb l’informant i, si es considera necessari, sol·licitar-li informació addicional.

Article 19. Deure de col·laboració en les tasques de comprovació

Els càrrecs electes, empleats públics i la resta de persones que formen part de l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta norma tenen el deure de prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació que du a terme l’òrgan gestor de les comunicacions, i facilitar l’accés a totes les dades, informació i documentació que els sol·liciti.

L’incompliment d’aquest deure pot comportar responsabilitats d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Article 20. Termini per respondre les actuacions d’investigació

El termini màxim per respondre les actuacions d’investigació no pot ser superior a tres mesos a comptar de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un acusament de recepció a l’informant, tres mesos a partir del moment en què s’hagi exhaurit el termini de set dies després de fer-se la comunicació.

En casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, es pot ampliar fins a un màxim de tres mesos addicionals.

Article 21. Compareixença de la persona afectada

La persona afectada té dret a ser informada de les accions i omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació té lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació. També se l’informa del tractament de les seves dades personals.

La persona afectada pot presentar al·legacions per escrit i entrevistar-se amb l’òrgan gestor de la comunicació, acompanyada d’un advocat o advocada o d’un representant sindical, si ho considera oportú. Sempre amb un respecte absolut a la presumpció d’innocència, la persona afectada pot exposar la seva versió dels fets i aportar els mitjans de prova que consideri pertinents. En cas d’una entrevista, la informació es documenta en l’acta corresponent, que la persona ha de signar com a mostra de la seva conformitat amb el contingut.

Article 22. Finalització del procediment

Un cop fetes les tasques de comprovació, s’ha d’elaborar un informe en què es fa constar si es considera que pot existir o no una conducta subsumida dintre de l’àmbit material de la Llei 2/2023 o d’aquest reglament. En l’informe s’ha de deixar constància de les actuacions de comprovació dutes a terme i les conclusions assolides.

Si escau, es proposa a l’òrgan competent la incoació d’expedients administratius per restaurar la legalitat, i l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries per exigir responsabilitats. En qualsevol cas, apreciada l’existència d’un il·lícit penal, s’ha de traslladar a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal o, si escau, a la Fiscalia Europea. També es pot acordar que s’arxivin les actuacions, si correspon.

Si en l’informe de conclusions es determina que la comunicació s’ha fet amb ple coneixement de la falsedat de la informació, es pot recomanar l’adopció de les mesures necessàries per exigir responsabilitats.

Les decisions sobre la comprovació o investigació de les alertes no poden ser objecte d’un recurs administratiu ni judicial.

Article 23. Resposta a la comunicació

El responsable del sistema ha de proporcionar una resposta a la comunicació en el termini que estableix aquest reglament. Conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, es considera resposta la informació facilitada a l’informant sobre les mesures previstes o adoptades per fer el seguiment de la comunicació, i també els motius d’aquest seguiment. L’informant té dret a conèixer l’estat de tramitació de la seva comunicació i els resultats de la investigació.

Capítol V. Tractament de dades personals

Article 24. Tractament de dades personals

El tractament de les dades de caràcter personal en el marc del Sistema Intern d’Alertes es regeix per les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i la resta de la normativa aplicable.

Capítol VI. Publicitat i transparència

Article 25. Publicitat del Sistema Intern d’Alertes

S’habilita un espai a la pàgina web l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló per facilitar, de manera clara i fàcilment accessible, informació sobre el següent:

- L’ús dels canals Interns habilitats per l’Ajuntament.

- Els principis que regeixen la gestió del Sistema Intern d’Alertes.

- La normativa reguladora del Sistema Intern d’Alertes.

- Les garanties de confidencialitat i que ofereix el Sistema Intern d’Alertes.

- Els drets i deures dels informants.

- La persona física responsable del Sistema Intern d’Alertes, els membres que conformen l’òrgan responsable del sistema, i la persona encarregada de la gestió i tramitació de les comunicacions.

- Les condicions per acollir-se a la protecció en virtut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

- Les mesures de suport i protecció dels informants habilitades per l’Ajuntament.

- Informació clara i accessible sobre els canals externs de les autoritats competents i, si escau, dels òrgans, institucions o organismes de la Unió.

Disposició transitòria

Aquest reglament és aplicable a conductes que es duguin a terme a partir de la seva entrada en vigor, si bé les mesures de protecció i suport que regula la Llei 2/2023 s’estenen a les comunicacions sobre accions i omissions que recull l’art. 2 presentades a partir de l’entrada en vigor de la Directiva 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió.

 

Santa Maria d’Oló, datat i signat electrònicament a l’encapçalament.

L’Alcalde,

Xavier Baraut Roca

 

 

Darrera actualització: 4.04.2024 | 10:16