Plans, campanyes i programes

 • Projecte tècnic recuperació Riera d'Oló 19/06/2018

  ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de recuperació del camí de la Riera d'Oló de la Baga de Capelles dins l'Espai d'Interès Natural del Moianès (PEIN).

  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 7 de juny de 2018 ha aprovat inicialment el projecte tècnic de recuperació del camí de la Riera d'Oló de la baga de Capelles dins l'Espai d'Interès Natural del Moianès (PEIN), amb un pressupost total de 35.021,77 €, (21% IVA inclòs).
  L'esmentat acord se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la darrera publicació, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar aquest expedient a l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló, a l'avinguda Manuel López, 1, de Santa Maria d'Oló durant l'horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 7:30 a 14:30 i dijous també de 16:00 a 18:00, a l'efecte de formular les al·legacions que s'estimin convenients.

  Aquest acte, que és de tràmit, no és susceptible de recurs. Altrament, podeu interposar qualsevol acció que cregueu oportuna.

  Santa Maria d'Oló, 11 de juny de 2018

  Enric Güell Sabata
  Alcalde

Darrera actualització: 19.06.2018 | 08:33
Darrera actualització: 19.06.2018 | 08:33