Avisos

 • Aprovació de l’Avanç del POUM del terme municipal de Santa Maria d’Oló. 29/05/2023

  Aprovació de l’Avanç del POUM del terme municipal de Santa Maria d’Oló.


  El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló celebrat el dia 30 de març de 2023, va acordar
  sotmetre a informació pública el document de l’Avanç del POUM del terme municipal de
  Santa Maria d’Oló, a l’objecte que durant el termini de dos mesos a comptar del dia
  següent a l’última publicació obligatòria, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
  (BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i dos diaris d’àmplia informació
  comarcal, per tal de què es puguin formular suggeriments alternatius.
  Santa Maria d’Oló, a 4 d’abril de 2023


  L’alcalde,
  Xavier Baraut Roca

   

  Podeu trobar els documents relacionats als enllaços laterals.

 • ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA 16/05/2023

  ESTAT D’EXCEPCIONALITAT
  PER SEQUERA
  L’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera.
  Resulta imprescindible adoptar mesures per intensificar l’estalvi i optimitzar els recursos i
  consums. L’estalvi d’excepcionalitat implica la reducció d’aigua en diferents usos i la limita-
  ció a 230 litres per habitant i dia
  REG
  Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics
  i privats, excepte per supervivència d’arbres o
  de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la
  mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h
  a 8h, i només mitjançant reg gota a gota o rega-
  dora.
  El reg de gespa queda prohibit en tots els
  casos, excepte en superficies destinades a la
  pràctica federada de l’esport, on es pot mante-
  nir en les quantitats mínimes necessàries per
  permetra-la, sense superar la dotació màxima
  de 450m3/ha/mes.
  La prohibició del reg no s’aplica al reg amb
  aigües de pluja recollides en teulades ni al reg
  amb aigües regenerades procedents de depu-
  radora.
  PISCINES
  Està prohibit omplir piscines. Es permet el
  reompliment parcial de les que disposen de
  sistema de recirculació d’aigua, i en les quanti-
  tats indispensables per garantir la qualitat de
  l’aigua. En centres educatius, està permès l’om-
  pliment complert o parcial de piscines desmun-
  tables de capacitat inferior a 500 litres per al
  bany d’infants.
  Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines
  d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense
  connexió a les xarxes d’abastament i de saneja-
  ment públiques.
  NETEJA DE CARRERS
  Es prohibeix la neteja amb aigua potable de
  carrers, clavegueram, paviments, façanes i simi-
  lars, ja siguin públics o particulars, excepte si la
  neteja és resultat d’un accident, d’un incendi,
  existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat
  viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es
  farà amb el mínim d’aigua indispensable.
  Si que es permet la neteja d’aparadors i fines-
  tres amb galleda i esponja.
  NETEJA DE VEHICLES
  La neteja és possible en establiments comer-
  cials dedicats a aquesta activitat que compten
  amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora
  d’aquests establiments només es permet la
  neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i
  plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  Es permet la neteja de vehicles fora d’establi-
  ments comercials per a mantenir la seguretat i
  salut de les persones i dels animals. S’inclouen
  els vehicles de transport de menjar, transport
  d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles
  mèdics i transport de medicaments i de residus.
  Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua
  possible.

   

 • Informació: bonificació IBI plaques solars 26/01/2023

  Per a gaudir de la bonificació sobre l’Impost sobre Béns Immobles, referent a  instal·lacions solars tèrmiques i/o instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19
Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19